Meral Soydas Photography | Algemene voorwaarden
16106
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16106,wp-custom-logo,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,vertical_menu_inside_paspartu,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-10.1.1.1485262364,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MERAL SOYDAS PHOTOGRAPHY – mei 2021

 

 

Artikel 1                   Definities

 

 1. Meral Soydas Photography, gevestigd te Utrecht, onder KvK-nummer 60401079, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2                   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens fotograafwaarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vande zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door fotograaf in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3                   Totstandkoming

 

 • Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 • Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 • Zolang het aanbod niet is aanvaard, is fotograaf gerechtigd een andere opdracht aan te gaan voor de gewenste datum.
 1. 4. Fotograaf kan niet aan haaraanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

 

Artikel 4                   Tarievenen betalingen       

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In het aanbodstaat het overeengekomen tarief exclusief btwvermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, een second shooter en een album, nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf en reis- en verblijfkosten zullen apart worden gefactureerd. De specificaties van deze kosten staan vermeld in de folder en op de website.
 3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te vergen voor een shoot. De datum voor de shoot zal pas definitief worden gereserveerd na het voldoen van deze aanbetaling. Definitieve content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 4. Het brandingabonnement zal in termijnen worden gefactureerd, waarbij de betalingopeisbaar wordt na akkoord op de offerte en een eerste termijn altijd voorafgaand aan een eerste shootwordt voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
  5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarievenzijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Tarieven zullen tijdens een lopend abonnement niet worden verhoogd.
 5. 6. Facturen dienen binnen 14kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of werkzaamheden eerder aan dienen te vangen.
 6. 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. 8. Indien deklant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograafonmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

 

Artikel 5                   Informatieverstrekkingklant

 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
  3. Klant vrijwaartfotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 3. 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevensbeschikbaaren loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

 

Artikel 6                   Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit.Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van fotograaf.
 2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.
 3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 5. Indien klant niet tevreden is met de geleverde content door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, is dit geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.
 6. Klant is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor een overeengekomen shoot. Indien klant te laat komt, komt deze tijd te vervallen.

Artikel 7                   Wijzigingen annulering

 

 1. Fotograaf is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 2. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen of zal fotograaf zorgdragen voor vervanging. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, heeft de klant recht op ontbinding en worden de reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant.
 3. In geval van slecht weer is fotograaf bevoegd tot 1 dag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten indien zij dit nodig acht. Van slecht weer kan ook sprake zijn wanneer er niet voldoende natuurlijk licht aanwezig is.
 4. Annulering door de klant voor een overeenkomst is enkel shriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van fotograaf, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten; bij annulering tot zes maanden voor aanvang van de bruiloft is annulering kosteloos, verminderd met de reeds voldane aanbetaling; bij annulering tussenzes en drie maanden voor de bruiloft wordt 25% van het geoffreerde bedrag opeisbaar; bij annulering tussen drie maanden en een maand voor de bruiloft wordt 40% in rekening gebracht en bij annulering binnen 1 maand wordt 60% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 5. Bij annulering van een shoot anders dan een bruiloft gelden de volgende regels: bij annulering binnen tweemaanden komt de aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking.
 6. Eventueel gemaakte kosten voor derde partijen en materialen kunnen tevens worden doorberekend, indien deze kosten de percentages overschrijden.
 7. Indien klant een abonnement wenst te annuleren voor aanvang van een eerste shoot wordt 10% van het geoffreerde bedrag opeisbaar; bij annulering na aanvang van een eerste shoot blijft de gehele betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 8                   Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Fotograaf is bij verplaatsing buiten een jaar na de oorspronkelijke datum gerechtigd haar nieuwe tarieven door te berekenen. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, of wanneer de shoot of bruiloft wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum buiten een jaar na de oorspronkelijke datum, wordt dit beschouwd als annulering. Klant kan indien gewenst een nieuwe overeenkomst met fotograaf aangaan voor een nieuwe datum tegen de op dat moment geldende tarieven.

 

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Fotograafis niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zijis uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
 4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 5. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien fotograafeen aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 6. 6. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
 7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
 8. Fotograaf is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.
 9. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.
  10. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 10. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
 11. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
 12. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
 13. Indien een SD-kaart van fotograafcorrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.
 14. 15. In het geval datfotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders bepaalt.
 15. 16. Klant vrijwaart fotograaftegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde dienstenen producten.

 

Artikel 10                 Auteursrecht, licentie en publicatie

 

 1. De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van content na volledige betaling van het factuurbedrag. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien content commercieel gebruikt wenst te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf. Content mag door de klant niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
 5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde content, naam van fotograaf te vermelden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt fotograafeen vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de doorhaar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

 

Artikel 11                 Bijzondere bepalingen

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Wanneer fotograaf ’s avonds aanwezig is, dient klant zorg te dragen voor een gezonde maaltijd en een pauze om deze maaltijd te nuttigen. In het geval van een bruiloft in het buitenland zal fotograaf zelf zorgdragen voor reis en verblijf. De kosten hiervoor worden doorberekend aan klant.
 3. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een overeenkomst te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 12                 Levering

 

 1. Fotograaf spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. Content wordt nimmer geleverd tot de volledige betaling is voldaan.
 2. Fotograaf maakt en bewerkt content naar eigen inzicht. Geselecteerde content wordt bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Content wordt aan particulieren in hoge resolutie verzonden. Ondernemers ontvangen de content in webresolutie, met de mogelijkheid de beelden in hoge resolutie aan te schaffen tegen aanvullend tarief. Na ontvangst van de content is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 4. Fotograaf is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

 

Artikel 13                 Fotoproducten

 

 1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Er wordt pas tot bestelling overgegaan wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan.
 3. Aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van de leverancier.
 4. Selecties en wijzigingen voor het ontwerp van producten dienen binnen drie maanden doorgegeven te zijn. Indien van deze termijn wordt afgeweken, is fotograaf gerechtigd extra kosten door te berekenen.
 5. Voor particulieren geldt dat er 1 correctieronde bij de overeengekomen prijs zit inbegrepen.
 6. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de leverancier van toepassing.

 

Artikel 14                 Klachten

 

 1. Klant is verplicht om klachten overoffertes,facturen en/of de geleverde diensten en productenbinnen 15 kalenderdagen na het leveren van de content schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf. Zij streeft ernaar binnen 30 dagen te reageren.
 2. Klachten tijdens de shoot zelf dienen ter plekke bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt zodat deze op dat moment hersteld kunnen worden.
 3. 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15                 Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]